Tuesday, April 12, 2016

Ringkasan Kitab Al Umm (3 Jilid)


Ringkasan Kitab Al Umm (3 Jilid) 
 Penulis: Imam Syafi'i 
 Terbitan: Pustaka Azzam 
 Harga: RM270.00 

 Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang memiliki gagasan dan idea cemerlang mengenai hukum Islam, yang dituangkan secara sistematik ke dalam sebuah karya yang diberi judul al-Umm. Usaha pembukuan ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman saat itu. Perkembangan ilmu pengetahuan ini mulai berlangsung pada masa Harun al-Rasyid (145 H -193 H), dan puncaknya pada masa Al Ma'mun(170H 218 H). 

Kitab Al-Umm merupakan fasa awal perkembangan ilmu hadis menjadi ushul Fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi kalangan ahli fikh Syafiiyah dalam menyusun karya-karya mereka hingga saat ini. Buku ini dirangkum agar memudahkan para pembaca awam gambaran fikih metodologi Imam Syafi'i.

Dalam kitab ini, Imam Syafi'I memaparkan apa saja yang difahaminya dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. baik dalam bidang aqidah, akhlaq, muamalah, siyasah, dll. Buku ini adalah salah satu buku induk yang seharusnya dibaca terlebih dahulu. Al Umm diringkas hanya menjadi 3 jilid sehingga mudah dan praktis untuk dibaca dalam ringkasan Al Umm.

No comments:

Post a Comment