Wednesday, April 3, 2013

Al-Wafi Syarah Hadith 40 Imam Nawawi


Al-Wafi Syarah Hadith 40 Imam Nawawi 
Penulis: Dr.Mustafa Al-Bugha, Muhyiddin Misto 
Terbitan: Al-Hidayah 
 Harga: RM58.00 

 Hadith Arba'in adalah kumpulan hadith yang sudah tidak asing lagi di kalangan kaum muslimin, bahkan banyak dari mereka yang sudah menghafalnya. Ia merupakan kumpulan hadith yang di susun oleh Imam An-Nawawi. 

 Kesemua hadith yang terdapat di dalam kitab ini adalah merupakan hadith-hadith yang merangkumi asas-asas penting dari asas agama, yang telah dinyatakan oleh para ulama’ bahawa ia merupakan pokok-pokok ajaran Islam atau merupakan separuh agama atau sepertiganya dan seumpamanya. 

Atas dasar itu, maka banyak dari para ulama' yang berusaha untuk menyelami kedalaman maknanya. lalu mengeluarkan mutiaranya untuk dipersembahkan kepada generasi Islam yang di antaranya adalah kitab "Al-Wafi" yang ada dihadapan para pembaca sekarang ini. Adapun kelebihan darl kitab ini adalah perbahasannya yang sistematik dan tersusun, dimana setiap hadith dikupas dari segi bahasa, sebab-sebab muncunlnya hadith, pemahaman dan pelajaran yang dikandungnya, juga tentang biogrifi ringkas dari setiap perawinya.

No comments:

Post a Comment