Sunday, March 1, 2015

Tasawuf Revolusi Mental, Zikir Mengolah Jiwa & Raga


Tasawuf Revolusi Mental, Zikir Mengolah Jiwa & Raga 
 Penulis: Saifuddin Aman, Abdul Qadir Isa 
 Terbitan: Ruhama 
 Harga: RM46.00 

 Masyarakat dunia kini ramai-ramai masuk Islam, sehingga populasi pemeluk Islam ada di urutan paling besar di dunia. Mereka masuk Islam bukan karena isu Khilafah, isu pendirian Daulah Islamiah atau penegakan Syariah, juga bukan karena Fatwa Ahli Fikih, fatwa Ahli Akidah atau dakwah Kelompok Salafi yang membid'ahkan semua hal yang tidak ada rujukannya dari Arab. Banyak alasan yang mendasarinya. 

Di antaranya: Pertama, Islam adalah agama akal cocok dengan fitrah dan logika kehidupan. Kedua, Islam adalah agama "mistik" yaitu suatu keadaan yang mengantarkan manusia sampai pada kesadaran spiritualitas. Dengan kesadaran spiritualitas itu manusia bisa menemukan hakikat, menemukan nilai keabadian, menemukan makna dan sumber kekuatan dahsyat di balik realitas atau kejadian. Ketiga, Islam adalah agama yang menghargai peninggalan leluhur, menghargai budaya suatu bangsa, menghargai tradisi dan kearifan lokal yang menjadi titik temu antara dunia barat dan dunia timur. 

Tiga hal inilah yang membuat orang hidup menjadi lebih hidup dan menikmati hidup. Dan ketiganya hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang terjun dalam dunia tasawuf. Dunia tasawuf adalah dunia yang berpijak pada "rasa keindah- an". Ketika hidup tidak lagi ada rasa keindahan akibat kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial, kezaliman diri dan berbagai macam kezaliman, maka revolusi mental adalah cara yang tepat. Dan revolusi mental itulah TASAWUF.

No comments:

Post a Comment