Tuesday, June 2, 2015

Buku Putih Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani


Buku Putih Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani 
 Penulis: Dr. Said Musfir Al-Qahthani 
 Terbitan: Darul Falah 
 Harga: RM65.00 

 Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan sosok ulama yang sangat terkenal, khususnya di kalangan ahli tarekat. Di luar kalangan ahli tarekat pun namanya sangat harum. Banyak ulama besar yang hidup semasa dengannya yang tidak sungkan untuk menghadiri majelis pengajiannya. Hal ini cukup sebagai bukti keluasan dan kedalaman i1mu beliau. 

 Beliau terkenal dengan akhlaknya yang sangat mulia. Seorang yang zuhud dan ahli ibadah. Beliau juga terkenal dengan kefasihannya, hujah-hujahnya yang kuat, kata-katanya yang menyentuh kalbu. Sehingga banyak orang yang bertobat setelah mendengar khutbah beliau. 

 Banyak karamah yang terdapat pada dirinya. Karamah yang diakui oleh banyak ulama besar. Tetapi tak jarang juga ada yang dilebih-lebihkan oleh pengikut, murid, atau orang yang terpesona oleh kharisma beliau. Sehingga mengkultuskan beliau, yang sampai kepada tarap syirik. 

 Pengarang sangat obyektif dalam memberi penilaian kepada, behau. Tentunya penilaian yang berimbang dengan "kaca mata" AI-Quran dan. As-Sunnah. Sebagaimana pemahaman para Salafus-Shalih. Asal buku ini me'rupakan risalah ilmiah untuk memperoleh gelar doktor dari Universitas Qurra, Makkah Al-Mukarramah, Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, Program Studi Akidah. Dan telah berhasil memperoleh nilai cum laude. 

 Buku ini menghadirkan sosok Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dalarn perspektif akidah Ahlussunnah wal Jarnaah. Nilai plus dan minus yang dinisbatkan pada Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani akan tampak transparan dan obyektif, terlepas dari pernak-pernik syirik, bid'ah, khurafat dan cerita-cerita takhayul yang menakjubkan. Sernoga Allah menuntun kita menuju Shirathal Mustaqim.

No comments:

Post a Comment