Monday, February 8, 2016

Shahih Fikih Sunnah Lengkap


Shahih Fikih Sunnah Lengkap (4 Jilid) 
 Penulis: Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim 
 Terbitan: Pustaka Azzam 
 Harga: RM395.00 

 Buku Shahih Fikih Sunnah merupakan terjemahan dari kitab Shahih Fiqh As-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudih Madzahib al-Aimmah karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Beliau mengumpulkan berbagai dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, atsar para Sahabat, Tabiin, dan pendapat para ulama tentang berbagai masalah hukum, kemudian memilih pendapat yang paling kuat (rajih) disertai berbagai argumen untuk memudahkan dan memperluas wawasan pembaca dalam memahami fikih Islam. 

 Buku Shahih Fikih Sunnah edisi lengkap ini, dimulai dari sejarah munculnya ilmu fikih, kewajiban mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, menyikapi perbezaan antar madzhab. Juga buku Shahih Fikih Sunnah ini terbagi dalam empat jilid, di antara kitab-kitab pembahasannya, iaitu; kitab thaharah (bersuci), kitab shalat, kitab jenazah, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji dan umrah, kitab sumpah dan nadzar, kitab makanan dan minuman, kitab pakaian, perhiasan dan memandang aurat lawan jenis, kitab nikah dan talak, kitab hudud, kitab pidana dan dan denda, dan terakhir pembahasan kitab al-buyu (jual-beli).

No comments:

Post a Comment